پنجشنبه 28 تير 1403

ساعت آغاز تحویل کارت ورود ساعت 14/15 می باشد.

به دلیل محدودیت فضا، افرادی که ثبت نام کردند می توانند در این سمینار شرکت کنند، لذا از آوردن همراه خودداری فرمایید

دریافت و نوبت دهی دوربین از ساعت 13 آغاز می گردد و مختص افرادی است که ثبت نام نمودند

سیزدهمین دوسالانه عکس ایران